Απόφαση Δημάρχου 941/2017 καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας για τους υπαλλήλους του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου, ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για το έτος 2018

Θέμα: Απόφαση Δημάρχου 941/2017 καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας για τους υπαλλήλους του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου, ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για το έτος 2018
Ημ/νια: 11/12/2017 13:00:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ
ΑΔΑ: 6ΥΚΑΩΚΡ-ΞΣ7